+48 32 608 69 50
biuro@podajdane.pl
Zobacz ile jesteś VARTY?

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PANELU BADAWCZYM PODAJDANE.PL

I. Definicje

 1. Ankieta Badawcza - oznacza formularz służący do zbierania informacji (opinii, poglądów, ocen i postaw) pozwalający Uczestnikowi wyrazić swoją opinię w ogólnopolskim Panelu Badawczym PODAJDANE.PL za pośrednictwem Internetu.
 2. Ankieta Rejestracyjna - oznacza formularz służący osobom fizycznym spełniającym warunki Uczestnictwa określone w Regulaminie do rejestracji w ogólnopolskim panelu badawczym PODAJDANE.PL wykonanego za pomocą ankiety w trakcie trwania Akcji Aktualizacji
 3. Organizator ogólnopolskiego panelu badawczego PODAJDANE.PL - oznacza spółkę ARF S.C. Adam Lachowicz, Bartłomiej Klimkiewicz z siedzibą przy ulicy Wrocławskiej 8, 41-902 Bytom, NIP: 626-274-45-26, REGON:278218380
 4. Ogólnopolski panel badawczy PODAJDANE.PL lub Ogólnopolski Panel Badawczy lub Panel Badawczy lub PODAJDANE.PL oznacza internetowe forum badawcze, umożliwiające wyrażanie opinii i postaw wobec różnych spraw, należące do firmy ARF S.C. Adam Lachowicz, Bartłomiej Klimkiewicz
 5. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin.
 6. Uczestnik - oznacza osobę zarejestrowaną w panelu badawczym uprawnioną do brania udziału w badaniach prowadzonych w ramach ogólnopolskiego panelu badawczego PODAJDANE.PL, która zapoznała się z Regulaminem, zaakceptowała go i przestrzega, a także wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora ogólnopolskiego panelu badawczego.
 7. Uczestnictwo - oznacza udział Uczestnika w badaniach marketingowych i sondażach opinii publicznej przeprowadzanych przez Organizatora ogólnopolskiego panelu badawczego PODAJDANE.PL
 8. Udział - oznacza udział w ogólnopolskim panelu badawczym PODAJDANE.PL od chwili rejestracji do dnia wyrejestrowania Uczestnika z ogólnopolskiego panelu badawczego z przyczyn określonych w Regulaminie.

II. Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki rejestracji oraz zasady Uczestnictwa w ogólnopolskim panelu badawczym PODAJDANE.PL. Organizatorowi ogólnopolskiego panelu badawczego przysługuje prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. O każdej zmianie Regulaminu Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty internetowej lub poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Panelu PODAJDANE.PL. Nieprzekazanie przez Uczestnika ogólnopolskiemu panelowi badawczego informacji o rezygnacji z Udziału w ogólnopolskim panelu badawczym PODAJDANE.PL w terminie 14 (czternastu) dni od dnia przekazania informacji o zmianie Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją zmienionego Regulaminu.
 2. Podstawowa Komunikacja pomiędzy Organizatorem ogólnopolskiego panelu badawczego PODAJDANE.PL, a Uczestnikami odbywa się drogą elektroniczną, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jedocześnie Organizator ogólnopolskiego panelu badawczego PODAJDANE.PL dopuszcza możliwość kontaktu telefonicznego lub pocztą tradycyjną albo kurierską.
 3. Dane przekazane przez Uczestników Organizatorowi Ogólnopolskiego panelu badawczego PODAJDANE.PL są wykorzystywane wyłącznie w celu sporządzenia zestawień statystycznych i tylko w takiej formie będą przekazywane. Administratorem bazy danych osobowych jest  Johnson Controls Akumulatory Sp. z o. o. ul. Ceglana 4, 40-514 Katowice, Polska.

III. Zasady uczestnictwa 

 1. Warunki przystąpienia do Panelu Badawczego PODAJDANE.PL.
  Do ogólnopolskiego panelu badawczego PODAJDANE.PL może przystąpić każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i złoży oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ARF S.C. do celów ogólnopolskiego panelu badawczego PODAJDANE.PL. 
 2. Rejestracja.
  • Warunkiem Udziału w ogólnopolskim panelu badawczym PODAJDANE.PL jest rejestracja osoby fizycznej w sposób określony w Regulaminie. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie przez osobę fizyczną zamierzającą wziąć udział w ogólnopolskim panelu badawczym Ankiety-Metryczki dostarczonej w trakcie Akcji Aktualizacji -  weryfikacji mailowej.
  • Uczestnik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą swojego adresu poczty elektronicznej oraz hasła dostępu. Uczestnik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.
  • Na podany adres e-mail zostaje wysłana Ankieta - Metryczka z uzupełniającymi pytaniami o dane demograficzne, socjoekonomiczne. Informacje te, tworzące tzw. profil uczestnika
  • Uczestnik zobowiązuje się do dokonywania zmian danych zawartych w Ankiecie-Metryczce, w szczególności w przypadku zmiany adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu poczty elektronicznej. Informację o zmianach danych Uczestnik powinien przesłać niezwłocznie pocztą elektroniczną na adres mailowy Organizatora (admin@podajdane.pl). Organizator Panelu Badawczego nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Uczestnika w przypadku niedokonania zmiany danych zawartych w Ankiecie Metryczce.
  • Uczestnik badania otrzymuje tablet Lenovo TAB2 A7, jako narzędzie do podawania danych. Tablet przechodzi na własność Uczestnika po zakończeniu akcji badawczej w listopadzie 2017 roku. W przypadku notorycznego nie podawania danych Uczestnik zobowiązuje się odesłać tablet na adres organizatora.
 3. Zaproszenia do udziału w Ankietach PODAJDANE.PL.
  • Podstawą Uczestnictwa jest otrzymanie przez Uczestnika zaproszenia do wzięcia udziału w Ankiecie Badawczej określającego warunki uczestnictwa w badaniu, termin badania, link do Ankiety Badawczej przygotowanej w celu przeprowadzenia badania oraz ewentualnie inne informacje dotyczące badania, np. dotyczące celu, czasu wypełniania ankiet, wynagrodzenia, itp.
  • Status Uczestnika nie gwarantuje Uczestnikowi otrzymania żadnej minimalnej liczby zaproszeń do udziału w badaniach w ramach ogólnopolskiego panelu badawczego PODAJDANE.PL i w związku z tym Uczestnikowi nie przysługują w stosunku do Organizatora ogólnopolskiego panelu badawczego PODAJDANE.PL żadne roszczenia z tego tytułu.
  • Zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu w ramach ogólnopolskiego panelu badawczego PODAJDANE.PL przesyłane jest Uczestnikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez uczestnika do tego celu w Ankiecie - Metryczce.
  • Uczestnikowi przysługuje prawo odmowy Uczestnictwa w badaniu do którego został zaproszony.
 4. Wypełnianie Ankiet Badawczych.
  • Rozpoczęcie wypełniania Ankiety Badawczej możliwe jest poprzez link dołączony do zaproszenia, o którym mowa w Punkcie III.4.1. Regulaminu.
  • Uczestnik zobowiązuje się do udzielania rzetelnych, rzeczowych i zgodnych ze stanem faktycznym, opiniami i postawami odpowiedzi oraz do powstrzymania się od udzielania odpowiedzi pozbawionych sensu (np. poprzez wpisania przypadkowych znaków) i nieuzasadnionych z uwagi na pytania zamieszczane w Ankietach Badawczych. Udzielenie w Ankiecie Badawczej odpowiedzi pozbawionej sensu lub odpowiedzi bez przeczytania pytania ze zrozumieniem nieuzasadnionej ze względu na pytanie jest równoznaczne naruszeniem Regulaminu i może stanowić podstawę do czasowego lub stałego zablokowania dostępu Uczestnika do ogólnopolskiego panelu badawczego przez Organizatora ogólnopolskiego panelu badawczego.
 5. Weryfikacja
  • ARF S.C. zastrzega sobie prawo do weryfikacji wszelkich danych uzyskanych poprzez Ankiety Badawcze ogólnopolskiego panelu badawczego PODAJDANE.PL. Weryfikacja ta będzie odbywać się drogą telefoniczną lub pocztową
  • Czasowe i stałe zablokowanie dostępu Uczestnika do udziału w Ankietach Badawczych ogólnopolskiego panelu badawczego.
  • Uczestnik zostaje powiadomiony o czasowym lub stałym zablokowaniu dostępu do udziału w Ankietach Badawczych drogą mailową. Blokada zostaje dokonana w następnym dniu po przekazaniu informacji. Organizator ogólnopolskiego panelu badawczego PODAJDANE.PL w informacji o której mowa powyżej wskazuje przyczynę zablokowania dostępu do ogólnopolskiego panelu badawczego PODAJDANE.PL, a w przypadku blokady czasowej - okres zablokowania.
  • Decyzja Organizatora ogólnopolskiego panelu badawczego PODAJDANE.PL jest nieodwołalna.
  • Zabrania się w szczególności:
   - wpisywania treści, które nie są odpowiedziami na pytanie (np. przypadkowe słowa, ciągi znaków),
   - używania zautomatyzowanych mechanizmów wypełniania Ankiet,
   - wykorzystywania wyników badań lub Ankiet Badawczych do celów indywidualnych, w szczególności w zakresie prowadzonej działalności zarobkowej,
   - udostępniania odpłatnie lub nieodpłatnie wyników badań lub Ankiet Badawczych osobom trzecim,
   - podejmowania innych czynności, które zagrażałby interesom lub naruszałyby bezpośrednio lub pośrednio prawa Organizatora ogólnopolskiego panelu badawczego PODAJDANE.PL.

IV. Zawieszenie lub rezygnacja z uczestnictwa 

 1. Rezygnacja z Uczestnictwa.
  • Uczestnik ma prawo zrezygnować ze swego Uczestnictwa w każdym czasie bez podawania przyczyn. Informacje w tej sprawie Uczestnik przekazuje Organizatorowi ogólnopolskiego panelu badawczego pocztą elektroniczną na adres mailowy Organizatora (biuro@podajdane.pl).
  • Uczestnikowi, który zrezygnował z Uczestnictwa w ogólnopolskim panelu badawczym przysługuje prawo ponownego Udziału po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.
 2. Aktualizacja danych.
  Macie Państwo także prawo do wglądu w swoje dane osobowe i do ich poprawiania. Zapewniamy Państwu pełne prawo zaktualizowania danych osobowych, które są niekompletne, nieprawidłowe lub nieaktualne. Mogą Państwo wykonywać swoje prawa przesyłając taką informację na adres (biuro@podajdane.pl).

V. Postanowienia końcowe

Organizator ogólnopolskiego panelu badawczego zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzania zmian i modyfikacji Regulaminu. O zmianie Regulaminu Organizator ogólnopolskiego panelu badawczego poinformuje na stronie internetowej,